+ Welcome to BangrakJudFun.com + + Թյ͹Ѻ չԤѹҧѡ +
Home Service Question & Answer Webboard Contact
 
Ἱѡ мšѡ
 
 
 

͹Ѵѹ ควรรับรู้ถึง แผนการรักษา และผลการรักษา ǢͧѺการจัดฟันท่จะต้องใช้เวลาหลายเดือน หรือหลายปี

  • เหตุผลต้องการจัดฟัน

ก่อนเริ่มการรักษา ทันตแพทย์จะทำการตรวจ วินิจฉัย และ อาจมีการพิมพ์ปากเพอทำแแบบปูนปลาสเตอร์ ถ่ายภาพรังสี ถ่ายรูปภาพ หรือนๆ เพื่อช่วยในการวางแผนการรักษา ท่านควรบอกเหตุผลที่ท่านต้องการจัดฟันให้ทันตแพทย์ทราบเพอที่จะได้วางแผนให้ตรงกับความต้องการของท่าน เช่น ฟันซ้อนเกไปเป็นระเบียบ ฟันยื่น ต้องการปิดช่องว่างของฟันทถูกถอนออกไป ฟันล่างครอบฟันบน ต้องการใส่เหล็กดัดฟันตามแฟน เป็นต้น

  • รับทราบ มีส่วนร่วมในการวางแผน และตกลงแผนการรักษา  

ก่อนเรมจัดฟัน ปกติทันตแพทย์จะเสนอแผนการจัดฟัน ว่าตลอดช่วงเวลา 2 ถึง 4 ปีข้างหน้า ทันตแพทย์จะทำอะไรกับฟันของท่านบ้าง บางกรณีทันตแพทย์จะนำเสนอแผนการรักษามากกว่าหนึ่งแผน ซงท่านควรมีส่วนร่วมในการเลือกแผนการรักษา ที่ตรงกับความต้องการ คำศัพท์ของหมอจัดฟันอาจเป็นข้อมูลพนฐานช่วยในการสอสากับทันตแพทย์ ท่านยังมีสิทธิสอบถามถึงผลการรักษาที่จะได้รับผล ข้างเคียง หรื่ออนๆ เมอท่านยอมรับแผนการรักษาที่ได้ตกลงกัน จะทำให้การจัดฟันอยู่บนพนฐานของความเข้าใจกันระหว่าง ผู้ป่วยและทันตแพทย์ 

  • ระยะเวลาในการรักษา

ท่านควรทราบระยะเวลาโดยประมาณในการจัดฟันจากทันตแพทย์ เพอในการวางแผนการในอนาคตของท่าน เช่น ท่านจะไปเรียนต่อในทที่ห่างไกล หรือจะแต่งงาน หรือรับปริญญา ในไม่กี่เดือนข้าหน้า และช่วยให้ท่านมิต้องมาบ่นภายหลังว่า

"จัดฟันมา 5 ปีแล้วยังไม่เสร็จ และยังไม่รู้ว่าต้องจัดอีกกี่ปี"

  • ผลการรักษาตามแผนการรักษาที่ท่านได้ตกลงไว้กับทันตแพทย์

จากการที่ทันตแพทย์ได้นำเสนอแผนการรักษาให้ท่านเลือก และท่านได้ักถามถึงขนตอนการรักษาอย่างละเอียด ตกลงเลือกแผนการรักษาแล้ว ท่านควรทราบถึงผลการรักษาท่านจะได้รับ หรือ ผลการรักษาอาจจะคลาดเคลอน จากแผนการรักษาี่ท่านควรทราบเบองต้น ดังนั้นการี่ท่านจะเรียนรู้คำศัพท์หมอจัดฟันเองต้น จะเป็นประโยชน์อย่างยงในการสอสารกับทันตแพทย์ และเพอความเข้าใจในผลการรักษาี่จะเกิดขน และหลีกยงคำบ่นี่พบบ่อยๆ เช่น

"จัดฟันแล้วทำไมยังมี่ช่องว่างทจะต้องใส่ฟันปลองอีก"

"จัดฟันแล้วทำไมต้อง ฟันยังยื่นอยู่"

"จัดฟันแล้ว ฟันยังเบ Midline บน-ล่างไม่ตรงกัน"

  • ผลข้างเคียงี่อาจเกิดึ้นได้ตามแผนการรักษา
    เป็นธรรมชาติี่เราได้ิ่งี่ต้องการ และต้องเสียบางออกไป เช่น ต้องถอนฟันบาเพอแลกฟันการเรียงตัวของฟันอย่างเป็นระเบียบ ผลข้างเคียงี่เกิดจากการจัดฟันมักอยู่ในระดับี่ยอมรับได้ และบางครังก็เป็นการยาก ที่จะพยากรณ์ถึงความรุนแรงของผลข้างเคียงี่จะเกิดขึ้น แต่การี่ท่านทราบถึงผลข้างเคียงี่เกิดขึ้น วิธีการมีส่วนร่วมของท่าน ในการลดความรุนแรงของผลข้างเคียง และการติดตามเฝ้าระวังดูผลข้างเคียงี่อาจเกิดขึ้น จึงเป็นสิ่งจำเป็น ซงแผนการรักษาแต่ละอย่างมีผลข้างเคียงต่างกัน ทันตแพทย์จะจัดฟันสามารถอธิบายในสิ่งเหล่าี้ได้ดีที่สุด และวางแผนในการติดตามผลข้างเคียงี่อาจเกิดร่วมกัน

 

www.BangrakJudFun.com