+ Welcome to BangrakJudFun.com + + Թյ͹Ѻ չԤѹҧѡ +
Home Service Question & Answer Webboard Contact
 
ԷԼ
 
 
 
 •  เพอให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพกับผู้ป่วย ตงอยู่บนพนฐานของความเข้าใจอันดีและเป็นทไว้วางใจงกัน และกัน  แพทย์สภา  สภาการพยาบาล  สภาเภสัชกรรม ทันตแพทย์สภา   คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออก ประกาศรับรองสิทธิของผู้ป่วยไว้ดังต่อไปน

    1.  ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพนฐานจะได้รับบริการด้านสุขภาพ  ตามทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

    2.  ผู้ป่วยมีสิ ที่จะได้รับบริการจาก ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเนองจาก ความแตกต่าง ด้านฐานะ อชาติ สัญชาติ  ศาสนา  สังคม  ลัทธิการเมือง  เพศ  อายุ  และลักษณะ ของความเจ็บป่วย

    3.  ผู้ป่วยของ รับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิทจะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ  และเข้าใจชัดเจน จากผู้ประกอบวิชาชีพ ด้าน สุขภาพ เพอให้ผู้ป่วย สามารถเลือก ตัดสินใจในการยินยอม หรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านขภาพปฏิบัติต่ตน  เว้นแต่ เป็นการเหลือ รีบด่วนหรือจำเป็น

    4.  ผู้ป่วยอยู่ในภาวะเยงอันตรายถึงชีวิต  มีสิԷจะได้รับ การช่วยเหลือรีบด่วน จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยทันทีตาม ความจำเป็นแก่กรณี  โดยไม่คำนึงว่า ผู้ป่วยจะร้อง ขอความช่วยเหลือหรือไม่

    5.  ผู้ป่วยมีสิทธิทจะได้รับทราบชอ  สกุล  และประเภท ของผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านสุขภาพเป็นผู้ให้บริการแก่ตน

    6.  ผู้ป่วยมีสิทธิจะ ขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านสุขภาพอน  ทมิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตน  และ มีสิทธิในการขอเปยนผู้ให้ บริการ  และสถานบริการได้

    7.  ผู้ป่วยมีสิทธิทจะ ได้รับการปกปิดข้อมูล เกยวกับตนเอง จากผู้ประกอบ วิชาชีพด้านสุขภาพ โดยเคร่งครัด เว้นแต่จะ ได้รับความยินยอม จากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าทตามกฏหมาย

    8.  ผู้ป่วยมีสิทธิทจะได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน  ในการตัดสินใจ เข้าร่วมหรือถอนตัวจากการ เป็นผู้ถูกทดลองในการ ทำวิจัยของผู้ ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ

    9.  ผู้ป่วยมีสิทธิทจะได้รับ ทราบข้อมูลเกยวกับ การรักษาพยาบาลเฉพาะของตน ทปรากฏในเวชระเบียน เมอร้องขอ งนข้อมูลดังกล่าว ต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคน

    10.  บิดา  มารดา  หรือผู้แทนโดยชอบธรรม  อาจใช้สิทธิแทน ผู้ป่ว·เป็นเด็กอายุยัง ไม่เกิน สิบแปดปีบริบูรณ์ผู้บกพร่อง ทางกาย หรือจิต ซงไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได

 

 

 

www.BangrakJudFun.com